css var()的使用

这篇文章发表于 2021年11月27日,星期六,21:24

css var()的使用

var()函数可以代替元素中任何属性中的值的任何部分

var( <custom-property-name> , <declaration-value>? )
  • 第一个参数为自定义属性值的名称
  • 后面的value表示第一个属性值无效时的默认值
.component { --text-color: #080; } .component .text { color: var(--text-color, black); /* 此处 color 正常取值 --text-color */ } .component .header { color: var(--header-color, blue); /* 此处 color 被回退到 blue */ }
关于博主: 评论和私信会在第一时间回复
版权声明: 本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!